Kontakt

På många punkter visar föreningarna likartade siffror.
Undersökningen visar även att det i vissa avseenden finns ganska stora skillnader. Dessa förklaras delvis av föreningars vitt skilda förutsättningar som till exempel föreningens ålder och andel hyreslokaler. Det finns dock skillnader som bara kan förklaras med att en del föreningar sköts bättre än andra.

l

Nedan följer några citat ur undersökningen:

” … Nu mera är uppvärmningen den helt dominerande kostnaden. Nästan alla fastigheter ligger samlade i intervallet 100‑150 kr per kvadratmeter.”

”Underhållskostnaderna, både både de direkta och avskrivningarna, varierar mer. Det beror delvis på att några föreningar valt att kostnadsföra större renoveringsarbeten på det enskilda året istället för att skriva av på flera.”

” … årsresultat i förhållande till intäkterna … är skillnaderna stora, särskilt mellan åren … ”

” Att uppvisa förlust på en handfull procent [av intäkterna] är helt acceptabelt för en ekonomisk förening vars tillgång är fast egendom i Stockholms innerstad. Att däremot, som några föreningar, år efter år göra förluster i storleks­ordningen 20% eller mer är givetvis inte hållbart i längden.”

” … en del föreningar håller avgifterna på en ohälsosamt låg nivå. Årsavgiften ligger för den undersökta gruppen mestadels i intervallet
400‑600 kr per kvadratmeter, med ett medelvärde på 460 kr/m².”


Var på skalan ligger er avgift?

”Mycket tyder dock på att de föreningar som följer en väl genomtänkt underhållsplan får bättre kontroll på kostnaderna och möjligen en lägre långsiktig kostnadsnivå.”

”….  stor variation mellan föreningarna. Den tydligaste skillnaden gäller soliditet, här mätt i belåningsgrad och lån per kvadratmeter. Äldre föreningar har låg belåningsgrad, i genomsnitt cirka 12%, medan de nyare har hög, cirka 32%. ”

”Vad som långsiktigt kan vara en lämplig belåningsgrad kan diskuteras. Låg belåningsgrad representerar ett stort bundet sparande för medlemmarna, vilket ju inte är något ändamål i sig, medan en hög belåningsgrad medför större känslighet för omvärldsfaktorer, framförallt räntan naturligtvis. Alltså som vanligt, trygghet kostar.”

”Orsaken är naturligtvis att de äldre genom amortering och inflation blivit av med de gamla hypoteks­lånen och nu bara har nyare lån upptagna för renoveringsändamål. Nyare föreningar har ofta stora lån från fastighetsförvärvet.”